ออกติดตามการวัดผลผลิตข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิการผลิตข้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558


ออกติดตามการวัดผลผลิตข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิการผลิตข้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นางสุมามาลย์ สายชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกมุกดาหาร และนายสุดสาคร จันปุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย ออกติดตามการวัดผลผลิตข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิการผลิตข้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558ภาพ/ข่าว : สุมามาลย์ สายชมภู นวส.ชำนาญการพิเศษ ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال