เกษตรจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย ผบ.กกล.รส.จว.มห. ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้ฯ อำเภอเมือง

วานนี้ (9 มิถุนายน 2558) ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายจักรินทร์ คล่องแคล่ว เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ร่วมต้อนรับ พ.อ.ปราโมทย์ นาคจันทึก ผบ.กกล.รส.จว.มห. และคณะที่ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้ฯ ของอำเภอเมืองจำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการคันกั้นน้ำ คสล.หนองสระบัว หมู่ 4 ตำบลผึ่งแดด เกษตรกรได้ประโยชน์ 240 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 200 ไร่ ความก้าวหน้า 90%
2) โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยตูม หมู่ 1 ตำบลผึ่งแดด เกษตรกรได้ประโยชน์ 260 ครัวเรือน ในพื้นที่การเกษตรกว่า 800 ไร่ ความก้าวหน้า60%

3) โครงการสร้างอาคารคัดและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี บ้านป่งเป้า ตำบลโพนทราย ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวในชุมชน 100 ครัวเรือน เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวได้กว่า 10 ตัน ความก้าวหน้า 90%
4) โครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช ตำบลโพนทราย  ผลิตหัวเชื้อฯได้ประมาณ 500 กิโลกรัม ใช้ประโยชน์ในพืชสวน และไร่นา 1-2 กิโลกรัมต่อไร่เกษตรกรได้ประโยชน์ 100 ครัวเรือน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100%
ภาพ/ข่าว : พรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال