เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้ฯ อำเภอเมือง


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายจักรินทร์ คล่องแคล่ว เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร และนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯของอำเภอเมืองจำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำ คสล.หนองสระบัว หมู่4 ตำบลผึ่งแดด งบประมาณ 77,034 บาท เป็นค่าวัสดุ 36,534 บาท ค่าจ้างแรงงาน 40,500 บาท เกษตรกรได้ประโยชน์ 240 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 200 ไร่ ความก้าวหน้า 80%
2) โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยตูม หมู่ 1 ตำบลผึ่งแดดงบประมาณ 499,457 บาท เป็นค่าวัสดุ 221,957 บาท ค่าแรงงาน 277,500 บาท เกษตรกรได้ประโยชน์ 260 ครัวเรือน ในพื้นที่การเกษตรกว่า 800 ไร่ ความก้าวหน้า 50%
3) โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยมุก หมู่ 3 ตำบลผึ่งแดด งบงบประมาณ 423,509 บาท เป็นค่าวัสดุ 203,009 บาท ค่าแรงงาน 220,500 บาท เกษตรกรได้ประโยชน์ 120 ครัวเรือน ในพื้นทึ่การเกษตร 200 ไร่ ความก้าวหน้า 80%
4) โครงการสร้างอาคารคัดและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี บ้านป่งเป้า ตำบลโพนทราย งบประมาณ 348,100 บาท เป็นค่าวัสดุ 232,000 บาท ค่าแรงงาน 116,100 บาท และใช้เป็นศูนย์เรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวในชุมชน 100 ครัวเรือน เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวได้กว่า 10 ตัน ความก้าวหน้า 80%5) โครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืช ตำบลโพนทราย งบประมาณ 79,800 บาท เป็นค่าวัสดุ 55,800 บาท ค่าแรงงาน 24,000 บาท ผลิตหัวเชื้อฯได้ประมาณ 500 กิโลกรัม ใช้ประโยชน์ในพืชสวนและไร่นา 1-2 กิโลกรัมต่อไร่เกษตรกรได้ประโยชน์ 100 ครัวเรือน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100%
ภาพ/ข่าว : พรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال