สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังจากอบรม Smart farmer ปี 2558

วันนี้ (10 มิ.ย.2558) นายสังการ เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุรัฎฐิยา โสสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ จัดเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังจากอบรม Smart farmer ปี 2558 จำนวนเกษตรกร 18 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ ในการนี้วิทยากรอบรมโดย นายกีรติ ภาคภูมิ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2556 และเป็น YSF (Young Smart Farmer : เกษตรกรรุ่นใหม่) จากอำเภอเมืองมุกดาหาร

ภาพ/ข้อมูล : สุรัฎฐิยา โสสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال