โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปี 2557นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร (GAP อาสา) ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปี 2557 โครงการ/กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP ปี 2557 (งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีเกษตรกร (GAP อาสา) เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 150 ราย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล จำนวน 35 ราย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดมุกดาหาร วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจด้านการผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร ซึ่งเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,700 ราย พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 11,100 ไร่ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามโครงการ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ปุ๋ยยูเรียและปูนโดโลไมท์ โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดมุกดาหาร
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment