ออกติดตามการผลิตพืชผักโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา
นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ออกติดตามการผลิตพืชผักโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال