ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปี 2557
นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปี 2557 โครงการ/กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP ปี 2557 (งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 350 ราย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจด้านการผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP ตามกระบวนการโรงเรียน

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال