ติดตามแปลงส่งเสริมการผลิตผักที่บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลบางทรายน้อย


นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ติดตามแปลงส่งเสริมการผลิตผักที่บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال