การประชุมร่วมเพื่อพิจารณาการจัดทำ Zoning


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนโรงงานน้ำตาลสหเรืองมุกดาหาร รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร และตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ทุกตำบล ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำ Zoning โดยนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ชี้แจงการดำเนินงานและการสำรวจข้อมูลปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมของจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 7 อำเภอ 52 ตำบล พื้นที่ 175,599 ไร่

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال