จัดทำข้อมูลเป็นเอกภาพเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลในการส่งเสริมการเกษตรร่วมกัน


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายนิคม อุทยารักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพืชเศรษฐกิจ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำข้อมูลเป็นเอกภาพเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลในการส่งเสริมการเกษตรร่วมกัน และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นเอกภาพ และเป็นปัจจุบันต่อไป เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال