จัดทำข้อมูลเป็นเอกภาพเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลในการส่งเสริมการเกษตรร่วมกัน


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายนิคม อุทยารักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพืชเศรษฐกิจ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำข้อมูลเป็นเอกภาพเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลในการส่งเสริมการเกษตรร่วมกัน และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นเอกภาพ และเป็นปัจจุบันต่อไป เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment