ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง) ปี 2556/57 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โดยในปี 2556/57

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال