ออกติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายบุญเริง พลายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะ ออกติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال