ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ


นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะ ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ และ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) ที่บ้านเหล่ากว้าง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال