ปลูกป่าโครงการปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๖


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะ ร่วมปลูกป่าโครงการปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรภูพานภิวัตน์ต้อนรับ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน (นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال