หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตรวจรับพันธุ์ยางพาราและมะขามเปรี้ยวฝักโต

นายร่มไม้  นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมตรวจพันธุ์ยางพาราและมะขามเปรี้ยวฝักโต โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อกระจายรายได้ (มะขามเปรี้ยวฝักโต) ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ที่อำเภอหว้านใหญ่ โดยได้รับจัดสรรพันธุ์ยางพารา ๓๙,๗๒๐ ต้น ปุ๋ย ๐-๓-๐ จำนวน ๗,๙๔๔ กิโลกรัม เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ คน อบรมเกษตรกรฝึกกรีดยางพาราและทำยางแผ่น ๒ รุ่นๆละ ๕ วัน และสนับสนุนพันธุ์มะขามเปรี้ยว ๕,๖๐๐ ต้น เกษตรกรร่วมโครงการ ๓๓๐ ราย และอบรมเกษตรกร ๑ วัน ๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เชาวพล พ่ออามาตย์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment