รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออกจากระยองสู่มุกดาหาร ปี ๒๕๕๖            นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออกจากระยองสู่มุกดาหาร ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรร่วมงาน ๑,๑๗๕ คน ประกอบด้วยเกษตรกรทั่วไป ๕๕๐ คน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ๕๒๖ คน โดยภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้สดจากสวน จากจังหวัดระยองและจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน รวมทั้ง จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال