รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจเยี่ยมงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร            นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางมาตรวจเยี่ยมงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยติดตามการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๓,๐๐๐ คน อบรม ๓๐ รุ่นๆละ ๕ วัน โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้น พันธุ์ยางพันธ์ดี ๘๐๑,๐๐๐ ต้น และปุ๋ยหินฟอสเฟส ๐-๓-๐ จำนวน ๑๖๐,๒๐๐ กิโลกรัม และโครงการปลูกไม้ผลเพื่อกระจายรายได้ในจังหวัดมุกดาหาร (มะขามเปรี้ยวฝักโต) เกษตรกร ๕,๐๐๐ ราย อบรม ๓๐ รุ่น โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักโต จำนวน ๗๓,๕๐๐ ต้น โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร และติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย (GAP) ที่สำนักงานเกษตรอำาเภอคำาชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال