ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics) ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ปี 2556            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะ ออกติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics) ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ปี 2556 ณ บ้านสวนไฮโดรโปนิกส์ ซอยคำมุกดา ชุมชนศรีประเสริฐ เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมกันวางแผนด้านการผลิตและการตลาด การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال