ติดตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๖            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผิต สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ชนะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ ออกติดตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๖ กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (KM) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment