ติดตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๖            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผิต สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ชนะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ ออกติดตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๖ กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (KM) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال