ออกติดตามงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๖            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และนายไพบูลย์ ชนะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๖

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال