การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการจัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการจัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال