หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชให้แนวทางการดำเนินงานแก่เกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรมโครงการลดความเสี่ยงจาก การระบาดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๖            นายบุญเริง พลายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนัก งานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้แนวทางการดำเนินงานแก่เกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรมโครงการลดความเสี่ยงจาก การระบาดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๖ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกฯ การฝึกปฏิบัติการสำรวจตามกระบวนการเรียนรู้ฯ ในการรายการการระบาดศัตรูพืช การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال