การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ตามแผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๕ โดยมี นายสำราญ จันปุ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร่มเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๖ คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้าว และการรายงานการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช จากนักวิชาการกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งมีการศึกษาดูงานการทำยางแผ่นและการปลูกปาล์มน้ำมัน ณ แปลงปาล์มน้ำมัน นายสวัสดิ์ เสี้ยงล้ำ เลขที่ ๘๑ หมู่ ๑ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال