เกษตรอำเภอดงหลวงออกตรวจเยี่ยมสวนปาล์มน้ำมัน

นายชื่น คามุงคุณ เกษตรอาเภอดงหลวง พร้อมด้วยนางมณีจันทร์ คามุงคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ ได้ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกปาล์มของนายเด ไชยเพชร เกษตรกรรุ่นใหม่อาเภอดงหลวง ณ บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๒ ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยได้ให้คาแนะนาการคลุมโคนต้นปาล์มด้วยเศษวัชพืช เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า การใช้ปุ๋ย และให้นา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال