เกษตรอำเภอดงหลวงออกตรวจเยี่ยมแปลงปลูกเงาะ

นายชื่น คามุงคุณ เกษตรอาเภอดงหลวง พร้อมด้วยนางมณีจันทร์ คามุงคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ ได้ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกเงาะของนายวีระชาติ วงค์วิรุฬหรักษ์ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๑ ตาบลหนองบัว อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยได้ให้คาแนะนาการการดูแลคลุมโคนต้นด้วยเศษวัชพืช เช่น ใบไม้แห้ง ฟางข้าว การตัดแต่งกิ่ง การให้ปุ๋ยให้น้า การเก็บ ตลอดจนการคัดเกรดผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สูงยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال