เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาเภอทุกอาเภอ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال