เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๕

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๕ ซึ่งจัดโดยสานักงานพัฒนา-สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ-มนุษย์ ณ ลานท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อนาบริการทางสังคมสู่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้าท่วมและประชาชนทั่วไปและตามแนวชายแดน ทั้งนี้ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال