เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำเกษตรกรศึกษาดูงานจังหวัดสกลนคร

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นาเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ และโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร ปี ๒๕๕๕ และเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จานวน ๒๓๐ คน ศึกษาดูงานการทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาเภอพรรณนานิคม อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕


Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال