โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย ๖๐ ราย เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال