โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ปี 2555

จังหวัดมุกดาหาร จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี นายบุญยืน คาหงษ์ รองผู้ว่า-ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อาเภอ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมงานและรับบริการ ทั้งนี้ นายร่มไม้ นวลตา เกษตร-จังหวัดมุกดาหาร ได้กากับดูแลการจัดงานฯในส่วนที่เกี่ยวข้องจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านบาก ๒ ตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال