เกษตรจังหวัดร่วมงานถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม” ณ บริเวณถนนแก้วกินรี ข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดทาโครงการจาหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (พร้อมกันทั่วประเทศ) โดยมี นายบุญยืน คาหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด-มุกดาหาร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال