การประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/55

นายบุญยืน คาหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านบาก ๒ ตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะ- กรรมการจากส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال