เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกติดตามงานโครงการและให้แนวทางการประกอบอาชีพ

            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามงานโครงการและให้ข้อคิด เป็นแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคงแก่เกษตรกร ได้แก่ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้และอื่นๆ ที่เสริมรายได้อย่างมั่นคง ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในพื้นที่อำเภอดอนตาล อำเภอหนองสูง และ อำเภอหว้านใหญ่ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามงานโครงการและให้ข้อคิด    เป็นแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคงแก่เกษตรกร
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามงานโครงการและให้ข้อคิด    เป็นแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคงแก่เกษตรกร
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามงานโครงการและให้ข้อคิด    เป็นแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคงแก่เกษตรกร
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามงานโครงการและให้ข้อคิด    เป็นแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคงแก่เกษตรกร
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามงานโครงการและให้ข้อคิด    เป็นแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคงแก่เกษตรกร

ธมกร ไชยบุบผา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว    

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال