รองผู้ว่ามอบรางวัลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น

            นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2554 รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 10 ประเภท/กิจกรรม ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา อาชีพทำสวน อาชีพทำไร่ อาชีพไร่นาสวนผสม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ และประเภทข้าวอื่นๆ ดีเด่น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว    

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال