เกษตรมุกดาหารร่วมจัดกิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย

            นายโอฬาร พิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมพบปะสมาชิกเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิแดง GAP นายมานะ ซอสูงเนิน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสเข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและงานเกษตรแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554 ทั้งนี้ นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม

นายโอฬาร พิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซ้ายสุด


พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ /ภาพ-ข่าว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال