ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความก้าวหน้า

            ดร.วิมล จันทรโรทัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๑ ติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจฯ สถานการณ์ภัยธรรมชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด รับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ดร.วิมล จันทรโรทัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال