จังหวัดมุกดาหารประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2554

            จังหวัดมุกดาหารแต่งตั้งคณะกรรมการออกประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2554 ในระดับพื้นที่ จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ เกษตรกรอาชีพทำนา อาชีพทำสวน อาชีพทำไร่ อาชีพไร่นาสวนผสม กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกากลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิและประเภทข้าวอื่นๆ นำโดย นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ทำหน้าที่ประธาน แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2554

ประกวดคัดเลือกเกษตรกรพรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال