การประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัดมุกดาหาร ปี 2554

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด ประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัดมุกดาหาร ปี 2554 ประเด็นสำคัญได้แก่ การคัดเลือกคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับจังหวัด การประกวดกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร ทบทวนการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร และฝึกทักษะการนำเสนอ การเขียนแผนพัฒนากลุ่ม ดำเนินการโดย KM Team สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดการประชุม
ประธาน นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร


การประชุมคณะกรรมการสภายุวเกาตรกรฯ
นางจันทร์จิรา จินาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร
นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ - KM Team
นายสุกิจ ราชเมืองขวาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ - KM Team

ที่ปรึกษายุวเกษตรกร (ขวาสุด)
ยุวเกษตรกรฝึกทักษะการนำเสนอพรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ /ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال