มุกดาหารประกวดคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2554

            จังหวัดมุกดาหารดำเนินการจัดประกวดคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2554 โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบกอบด้วย นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารหรือผู้แทน เป็นรองประธานกรรมการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ผลการประกวด ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง รองอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง รองอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้สนับสนุนเงินรางวัลการประกวดศูนย์บริการฯ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 22,000 บาท ดำเนินการประกวดคัดเลือกระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร คัดเลือก ศบกต. 1 คัดเลือก ศบกต. 2 คัดเลือก ศบกต. 3 คัดเลือก ศบกต. 4 คัดเลือก ศบกต. 5 คัดเลือก ศบกต. 6 คัดเลือก ศบกต. 7 คัดเลือก ศบกต. 8 คัดเลือก ศบกต. 9 คัดเลือก ศบกต. 10 คัดเลือก ศบกต. 11 คัดเลือก ศบกต. 12  คัดเลือก ศบกต. 12คัดเลือก ศบกต. 13 คัดเลือก ศบกต. 14 คัดเลือก ศบกต. 15 คัดเลือก ศบกต. 16 คัดเลือก ศบกต. 17 คัดเลือก ศบกต. 18 คัดเลือก ศบกต. 19 คัดเลือก ศบกต. 20 คัดเลือก ศบกต. 21 

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ/ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال