Harvest high yields of good quality rice

news-letter


เก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง ได้ผลผลิตข้าวสูง คุณภาพดี

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าการที่จะได้รับผลผลิตข้าวต่อไร่สูง คุณภาพดี นอกจากเกษตรกรจะใช้ข้าวพันธุ์ดี การเตรียมดินดี การดูแลรักษาที่ดีแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ การเก็บเกี่ยวถูกวิธี ถูกช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม “ระยะพลับพลึง” และการปฏิบัติดังนี้

1. ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว ถ้ามีน้ำขังในนา หากสามารถระบายน้ำออกได้ ควรระบายน้ำออกจากแปลงนาก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยว ประมาณ 10 วัน หรือสังเกตดูเมื่อเมล็ดปลายรวงอยู่ในระยะแป้งแข็งและเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

2. ระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว หลังจากข้าวออกดอกประมาณ 30-35 วัน เมล็ดในรวงมีสีฟางหรือเหลือง เรียกว่า “ระยะพลับพลึง” เป็นระยะที่เมล็ดข้าวสุกแก่พอเหมาะ หากเก็บเกี่ยวเร็วหรือช้าเกินไป จะทำให้ข้าวมีคุณภาพในการสีต่ำ

3. การตากข้าว ประมาณ 1-3 แดด เป็นการลดความชื้นของข้าวเปลือกให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม เมื่อนำไปสีจะทำให้คุณภาพเมล็ดข้าวดีและเก็บรักษาไว้ได้นาน

4. การนวดข้าว หากใช้เครื่องนวดปรับความเร็วพอเหมาะ เพื่อป้องกันการแตกหักร้าวของเมล็ดข้าว หากใช้แรงงานคน ลานนวดควรกว้างพอเหมาะและกำจัดสิ่งเจือปน เศษฟางข้าวลีบ

5. การทำความสะอาด หลังจากนวดข้าวแล้ว ควรทำความสะอาด กำจัดสิ่งเจือปนโดยวิธีพัดโบก หรือใช้เครื่องสีฝัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ในวัน เวลาราชการ โทร. 0-4261-1440, 0-4261-3034

--------------------------------------

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ / ข่าว โทร. 081-5490586
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال