สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเร่งรัดการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เร่งรัดการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร เน้นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การออกติดตามเยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดฤดูกาลผลิต

นายสมใจ ผลประสาท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
นายบุญมาก พ่ออามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะเจ้าหน้าที่
ออกติดตามการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

 

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال