ประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

พล.อ.ต.สรชัย ชีวกลินศักดิ์ จังหวัดมุกดาหารให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สรชัย  ชีวกลินศักดิ์ ผอ.กองงานพระวรชายาฯ และคณะส่วนหน้า (กรมราชองครักษ์) ตรวจความเรียบร้อยและร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
บ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบภารกิจในการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร/สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง รับผิดชอบเกี่ยวกับการประดับตกแต่ง
ภูมิทัศน์ และแม่บ้านงานครัวสายใยรักแห่งครอบครัวทำอาหารเลี้ยงประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ จำนวน 2,500 กล่อง โดยนายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กำกับ ดูแล ให้เกิดความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553

เตรียมรับเสด็จ

เตรียมรับเสด็จ เตรียมรับเสด็จ
เตรียมรับเสด็จ เตรียมรับเสด็จ
เตรียมรับเสด็จ เตรียมรับเสด็จ

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال