ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลเอกภาพจังหวัด ครั้งที่ 2/2552

muk-17112552

นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลเอกภาพจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2552 มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปี 2552/53 ได้แก่ ข้าวเจ้านาปี ข้าวเหนียวนาปี มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และประธานแจ้งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้ เป้าหมาย
49,228 ครัวเรือน ขึ้นทะเบียนแล้ว 49,341 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.23 บันทึกในโปรแกรมได้ 39,488 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.03 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

 

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال