โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 


โครงการส่งเสริมการเกษตรที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

3. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال