เกษตรจังหวัดมุกดาหารบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลัก ระดับจังหวัด ปี 2563

 เกษตรจังหวัดมุกดาหารบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลัก ระดับจังหวัด ปี 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  จัดขึ้นโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร คือ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย โดยบูรณาการร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการพิจารณาข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรดังกล่าวให้กระทรวงฯพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้ เกษตรอำเภอทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال