เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกออกพบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอบรมเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตรเกษตรจังหวัดมุกดาหารออกออกพบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอบรมเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกพบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer จังหวัดมุกดาหาร ในการอบรมเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer จังหวัดมุกดาหาร หมู่ที่ 6 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สร้างการรับรู้ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิธีการใช้ Application ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คนใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال