อารักขาพืชมุกดาหาร ลงพื้นที่ปล่อยศัตรูธรรมชาติป้องกันควบคุมเพลี้ยมันสำปะหลังและหนอนกออ้อย


อารักขาพืชมุกดาหาร ลงพื้นที่ปล่อยศัตรูธรรมชาติป้องกันควบคุมเพลี้ยมันสำปะหลังและหนอนกออ้อย
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช รับมอบ ศัตรูธรรมชาติ จาก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร และ สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง เพื่อปล่อยศัตรูธรรมชาติ แตนเบียน
มัน
สําปะหลัง, แมลงช้างปีกใส  และแมลงหางหนีบ ในพื้นที่  อำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอดงหลวง โดยปล่อยในพื้นที่ Grid  เพื่อป้องกันและควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและควบคุมหนอนกออ้อย  การปล่อยศัตรูธรรมชาติตามพื้นที่ Grid  จะช่วยควบคุมปริมาณศัตรูพืชไม่ให้เกิดการระบาด   ซึ่งจังหวัดมุกดาหารกำหนดพิกัดในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังแบบ Grid ทั้งสิ้นจำนวน 33 จุด ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال