เกษตรมุกดาหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม้ดอกไม้ประดับ)


เกษตรมุกดาหารติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม้ดอกไม้ประดับ)
วันที่ 10 มิ​ถุนายน 2563 นาย​วัน​ชัย​ ประยงค์​หอม​ เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ มอบ​หมา​ยให้นาง
จันทร์
จิรา จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่​สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอและเกษตรตำบล ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม้ดอกไม้ประดับ) ณ แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ บ้านศูนย์ไหม หมู่ 3 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร​ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกลุ่มฯ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูก แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตไม้ดอก และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มโดยในเเปลงมีการปลูกมะลิ เบญจมาศ คัตเตอร์ และดาวเรือง พื้นที่ 1 ไร่
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال