กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563


กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม  VDO Conference เรื่อง "ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร" โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) เป็นประธาน  มีประเด็นที่สำคัญในเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 63 กรมส่งเสริมการเกษตร และศูนย์ฯ ระดับเขต และระดับจังหวัด  การรวบรวมและรายงานข้อมูลสถานการณ์ในช่วงแล้ง การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال