เกษตรมุกดาหารออกติดตามการดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64


เกษตรมุกดาหารออกติดตามการดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิต ออกติดตามการดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ในการนี้ นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายถาวร ปัททุม เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมออกติดตามงานและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 ราย พื้นที่ 87.75 ไร่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนตามโครงการฯ จำนวน 877 กิโลกรัม เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกในช่วงฤดูทำนาปี ปีการผลิต 2563/64 ต่อไป
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال